Miércoles, 24 Septiembre 2014 11:00

Cookies (English)

Written by

COOKIES POLICY

Cookies are small data files stored in the user's computer that allow us to recognize the user. The set of cookies helps us improve the quality of our website by enabling us to monitor which pages users find useful and which they don’t.

Cookies are essential for the functioning of the Internet, offering many advantages in providing interactive services, and facilitating the navigation and usability of our website. Cookies are not harmful to the system and, when activated, help us to identify and solve problems.

 

The information provided below will help you understand the different types of cookies:


_ Session Cookies: These are temporary cookies that remain in the cookie file of your browser until you leave the website, so that none is recorded in the user's hard drive. The information collected through these cookies is used to analyze traffic patterns on the web. Ultimately, this allows us to provide a better navigation experience by improving the content and usability of the website.

_ Permanent cookies: These are stored on the hard disk and our website reads them every time you make a return visit. A permanent cookie has an expiration date set. The cookie will stop working after that date.

 

The following is a list of the main cookies used on our website, distinguishing:

_ Cookies strictly necessary as, for example, those used to ensure a correct navigation, or those used to ensure that the content of the web page is loaded effectively.

_ Third-party cookies such as those used by social networks or by external plugins.

_ Analytical cookies used for periodic maintenance purposes. In order to ensure the best possible service to the user, websites usually make use of analytic cookies to gather statistical data of the activity.

 

LIST AND DESCRIPTION OF THE COOKIES WE USE ON THE WEBSITE


The table below summarizes schematically the cookies used on our website:

Cookie

Name

Purpose / More information

Expires

www.ifae.es

6d31b3473614d16db42e45225d5491fd

Cookie que recorda l'idioma fet servir per l'usuari

1 year

 

a2e53edc71533a2e706ca4e37ba25648

Cookie which controla l'inici de sessió dels usuaris registrats

Session

Google Analytics

_utma

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) utilitza Google Analytics en el lloc web per a poder fer un seguiment de l'activitat que s'hi realitza

2 years

 

 

 

 

_utmb

Google Analytics Cookies anonymously collect standard login information and data on the habits of visitors.

30 minutes

 

 

 

 

_utmc

Més informació: 

Session

 

_utmz

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
 

6 months

 

_utmv

 

2 years

 

Additional guarantees - Managing cookies:


As an additional warranty to those described above, the registration of cookies may be subject to your acceptance during the installation or update of the browser used, and this acceptance may be revoked at any time through the available configuration options for content and privacy.

Most browsers allow users to turn on a private mode by which cookies are always deleted after their visit. Depending on the browser this “private mode” can have different names. Below is a list of the most common browsers and different names for this "private mode":

Internet Explorer 8 and above; InPrivate Safari 2 and above; Private Navigation

Opera 10.5 and above; Private Navigation FireFox 3.5 and above; Private Navigation Google Chrome 10 and above; Incognito.

 

Important: Please read carefully the help section of your browser to learn more about how to activate the "private mode". You can still visit our website if your browser is in "private mode", although browsing of our website may not be optimal and some utilities may not function properly.

Miércoles, 24 Septiembre 2014 10:58

Cookies (Català)

Written by

POLÍTICA DE COOKIES

Una "Cookie" és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

 

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

_ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.

_ Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual deixarà de funcionar.

 

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:

_ Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

_ Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

 

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB:

La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

 

Cookie

Nom

Finalitat / Més informació

Caduca

www.ifae.es

6d31b3473614d16db42e45225d5491fd

Cookie que recorda l'idioma fet servir per l'usuari

1 any

 

a2e53edc71533a2e706ca4e37ba25648

Cookie que controla els logins dels usuaris enregistrats

Sessió

Google Analytics

_utma

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) utilitza Google Analytics en el lloc web per a poder fer un seguiment de l'activitat que s'hi realitza

2 anys

 

 

 

 

_utmb

Les cookies de Google Analytics Cookies compilen informació de registre estàndard i dades sobre els hàbits dels visitants de manera anònima

30 minuts

_utmc

More information: 

Sessió

 

_utmz

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
(en anglès)

6 mesos

 

_utmv

 

2 anys

 

Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en todo moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada

Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit

 

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

 

Miércoles, 24 Septiembre 2014 10:51

Cookies (Español)

Written by

POLÍTICA DE COOKIES

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

_ Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

_ Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo:

_ Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

_ Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

_ Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies "analíticas" para recopilar datos estadísticos de la actividad .

 

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS EN LA PÁGINA WEB:

La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies que utilizamos en nuestra página web:

 

Cookie

Nombre

Finalidad / Más información

Vencimiento

www.ifae.es

6d31b3473614d16db42e45225d5491fd

Cookie que recuerda el idioma seleccionado por el usuario

1 año

 

a2e53edc71533a2e706ca4e37ba25648

Cookie que controla el inicio de sesión de usuarios registrados.

Sesión

Google Analytics

_utma

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) apoya el uso de Google Analytics en el sitio web para
poder hacer un seguimiento de la actividad realizada en él.

2 años

 

 

 

 

_utmb

Las cookies de Google Analytics recopilan información de registro estándar y datos sobre los hábitos de los visitantes de forma anónima.

30 minutos

 

 

 

 

_utmc

Más información: 

Sesión

 

_utmz

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
 (en inglés).

6 meses

 

_utmv

 

2 años

 

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada Google Chrome 10 y superior; Incógnito

 

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

SEMINAR: Generating X-ray lines from annihilating dark matter

September 26 2014, 2:30pm - Seminar room

Speaker: Lucien Heurtier (CPHT Ecole Polytechnique Paris)

Abstract : After the possible discovery of a monochromatic gamma-ray line around 3.55 keV, a myriad of models where proposed to interpret it as a decaying dark matter candidate.

THESIS DEFENSE: Multi-year Campaign of the Gamma-Ray Binary LS I+61 303 and search for VHE Emission from Gamma-Ray Binary Candidates with the MAGIC Telescopes

September 18 2014, 11:30 am  - IFAE Seminar room

Thesis Defender: Alicia López-Oramas

 

 

SEMINAR: A new experiment to search for axion dark matter

September 19 2014, 11:45am -  Seminar room

Speaker: Javier Redondo (Max Planck Inst, Munich)

Abstract :After an introduction on the status of axion dark matter, I will discuss a new  experimental proposal for the detection based on a dish antenna.

SEMINAR: QCD axion with high scale inflation

September 19 2014, 2:30pm - Seminar room

Speaker: Kiwoon Choi (director of IBS Center for Theoretical Physics of the Universe, Daejeon)

Abstract :We discuss the cosmological constraints on QCD axion, while focusing on high scale inflation scenario motivated by the recent detection of the CMB B-mode by BICEP2.

SEMINAR: Higgs mediated lepton flavour violation

September 5 2014, 2:00pm - Seminar room

Speaker: Alejandro Celis (IFIC,Valencia)

Abstract :The non-observation of flavour violating transitions among charged leptons is understood within the Standard Model (SM) as a mere accident.   

COLLOQUIUM: 103 years ago, Ernest Rutherford discovered the nucleus and subatomic physics

September 29 2014, 12:00pm -  Seminar room

Speaker: Fabrice Feinstein (LUPM Université Montpellier)

Abstract: Ernest Rutherford is the at the origin of many discoveries that have laid the foundations of nuclear and elementary particle physics. With JJ Thompson, he described the ionization of gas by radiations. With F. Soddy, he invented the concept of disintegration of radioactive elements.

Martes, 22 Julio 2014 11:50

Funding (Español)

Written by

CONSORCIO DE:


         gencat                    uab

FINANCIACIÓN ADICIONAL:


mineco mecd severo ochoa
FEDER color 2 red logo european commission              logo erc
icrea logo agur logo laCaixa 

MIEMBRO DE:


bist cerca logo acer

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:


Referencia Título del Proyecto  Investigator Principal

Duración Proyecto

Financiación
CSD2007-00060 LA FÍSICA DEL UNIVERSO ACELERADO
Enrique Fernández Sánchez 12-10-2007  06-30-2014 logo mineco red 
FPA2008-02152 BÚSQUEDA DE NUEVA FÍSICA USANDO LOS EXPERIMENTOS CDF Y ATLAS Mario Martínez Pérez 01-01-2009 12-31-2010 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2008-01430 FÍSICA DE LAS INTERACCIONES FUNDAMENTALES Santiago Peris Rodríguez 01-01-2009 12-31-2012 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA-2009-13896-C02-01 DESARROLLO DE NUEVOS DETECTORES DE PIXELES PARA LAS MEJORAS DEL EXPERIMENTO ATLAS Cristóbal Padilla Aranda 01-01-2010 03-31-2011 logo mineco red
FPA-2009-14226-C05-01 CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL ESTUDIO DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS DE CTA Manel Martínez Rodríguez 01-01-2010 03-31-2011 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2009-13697-C04-03 FÍSICA EXPERIMENTAL DE NEUTRINOS: T2K Y NEXT Federico Sánchez Nieto

01-01-2010 12-31-2011

logo mineco redFEDER color 2 red
AYA2009-13936-C06-02 COSMOLOGIÍA CON CARTOGRAFIADOS EXTRAGALÁCTICOS Ramon Miquel Pascual
01-01-2010  06-30-2013 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2009-07474 FINALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS TELESCOPIOS MAGIC Juan Cortina
01-01-2010  12-31-2013 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2009-07496 FÍSICA EN COLISIONADORES HADRÓNICOS CON LOS EXPERIMENTOS ATLAS Y CDF Mario Martínez Pérez
01-01-2010  12-31-2013 logo mineco redFEDER color 2 red
Grant Agreement Number 262053 THE PREPARATORY PHASE FOR THE CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA-PP) Manel Martínez Rodríguez 01-01-2010  08-31-2014 logo european commission
Grant Agreement Number 261323 EUROPEAN GRID INITIATIVE: INTEGRATED SUSTAINABLE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR RESEARCHERS IN EUROPE - EGI InSPIRE Manuel Delfino Reznicek 05-01-2010  12-31-2014 logo european commission
Grant Agreement Number 250207

VOXEL IMAGING PET PATHFINDER

Mokhtar Chmeissani 07-01-2010 06-30-2015
 erc logo invert
FPA2010-22060-C02-01 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE DETECTORES PIXELS PARA LAS MEJORAS IBL Y sLHC DEL EXPERIMENTO ATLAS Sebastian Grinstein 01-01-2011  12-31-2014  logo mineco red
FPA2010-22056-C06-01 PARTICIPACION ESPAÑOLA EN LA FASE DE PREPARACION DEL "CHERENKOV TELESCOPE ARRAY" (CTA): PROYECTO DEL IFAE  Manel Martínez Rodríguez / Òscar Blanch Bigas 01-01-2011  12-31-2014  logo mineco red
FPA2010-21816-C02-02 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION TIER1 ESPAÑOL PARA EL LARGE HADRON COLLIDER FASE III  Manuel Delfino Reznicek 01-01-2011  12-31-2014 logo mineco red
FPA2010-21919-C03-02  TIER-2 DISTRIBUIDO ESPAÑOL PARA EL EXPERIMENTO ATLAS (LHC) FASE 2  Andreu Pacheco Pagès 01-01-2011  12-31-2014 logo mineco red                                       
AIC-A-2011-0660 PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA FASE PREPARATORIA DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA)
Manel Martínez Rodríguez 08-10-2011  08-10-2014 logo mineco red
FPA2011-29823-C02-02 PARTICIPACIÓN EN EL EXPERIMENTO T2K Federico Sánchez Nieto 01-01-2012  12-31-2014 logo mineco red                                        
FPA2011-25948 FISICA DE LAS INTERACCIONES FUNDAMENTALES Mariano Quirós Carcelén 01-01-2012 12-31-2015 logo mineco red                                          
AYA2012-39620-C03-03 COSMOLOGÍA CON CARTOGRAFIADOS EXTRAGALÁCTICOS: EUCLID Cristóbal Padilla Aranda 01-01-2013  12-31-2014 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2012-39684-C03-01 COSMOLOGÍA Y FÍSICA FUNDAMENTAL CON CARTOGRAFIADOS EXTRAGALÁCTICOS Ramon Miquel Pascual 01-01-2013  12-31-2014 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2012-38713

FISICA EN COLISIONES PROTÓN PROTÓN EN EL LHC EN EL DETECTOR ATLAS

Mario Martínez Pérez  01-01-2013  12-31-2015 logo mineco redFEDER color 2 red
FPA2012-39502 EXPLOTACION DEL UPGRADE DE MAGIC Francisco Javier Rico Castro  01-01-2013  12-31-2015 logo mineco redFEDER color 2 red
TEC2012-39150-C02-02 DETECCIÓN DE NANOMOLÉCULAS MEDIANTE EL USO DE SENSORES GASEOSOS MICROESTRUCTURADOS Mokhtar Chmeissani  01-01-2013  12-31-2015 logo mineco redFEDER color 2 red
2013 SGR 00732 DETECTORES DE PIXELS ACTUALES Y FUTUROS PARA EL EXPERIMENTO ATLAS Sebastian Grinstein 01-01-2013  01-01-2016 gencatlogo agur
2014 SGR 1450 GRUP DE FÍSICA TEÒRICA UAB/IFAE Rafel Escribano Carrascosa  01-01-2014  12-31-2016 gencat logo agur
2014 SGR 696
PARTICIPACIÓN EN EL EXPERIMENTO ATLAS
Aurelio Juste Rozas 01-01-2014  12-31-2016 gencatlogo agur

FPA2013-48082-C2-1-R

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION TIER1 ESPAÑOL PARA EL LARGE HADRON COLLIDER FASE IV Manuel Delfino Reznicek 01-01-2014  12-31-2016 logo mineco red

FPA2013-47424-C3-3-R

TIER-2 DISTRIBUIDO ESPAÑOL PARA EL EXPERIMENTO ATLAS (LHC) FASE 3 Y SU PAPEL EN LA GESTION Y PROCESAMIENTO DE GRANDES CANTIDADES DE DATOS Andreu Pacheco Pagès 01-01-2014  12-31-2016 logo mineco red

FPA2013-48381-C6-1-P

PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY: PROYECTO DEL IFAE Abelardo Moralejo Olaizola / Manel Martínez Rodríguez

01-01-2014 12-31-2014

logo mineco red

RTC-2014-2199-2

ENERGY RESOLVING LINE CAMERA (ERICA)

Mokhtar Chmeissani
 (contribución IFAE)

03-02-2014 31-12-2016

logo mineco red
Grant Agreement Number 631962 HIGGS PRECISION ERA AT THE LHC Christophe Grojean  04-01-2014  03-31-2018 logo european commission

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "política de Cookies".

Acepto las cookies de este sitio.