Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) fa pública la següent informació:

 

L'IFAE

L'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) és un consorci públic de gestió, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'IFAE va ser creat l'any 1991 mitjançant el Decret 159/1991, de 19 de juliol, amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la física d'altes energies, tant en els aspectes teòrics com experimentals i tecnològics. L'IFAE està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el departament competent en matèria de Recerca (actualment, el Departament d'Economia i Coneixement).

L'IFAE és un dels 44 centres de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a centres CERCA a través de la resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre. El règim jurídic i les especificitats de la normativa aplicable als centres CERCA es recullen al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Els actuals Estatuts de l'IFAE van ser aprovats mitjançant l'Acord de Govern 162/2015, de 20 d'octubre.

 

Òrgan suprem de decisió

L'article 8 dels seus Estatuts estableix que el Consell de Govern és l'òrgan suprem de decisió de l'IFAE i té les facultats superiors de govern i administració del consorci. El Consell de Govern està format per tres representants de la Generalitat de Catalunya, tres representants de la UAB i, amb veu però sense vot, el director de l'IFAE. La seva composició actual és la següent:

President:

  • Santi Vila i Vicente, conseller d'Empresa i Coneixement.

Vocals:

  • Caterina Biscari, directora del sincrotró ALBA
  • Francisco Javier Lafuente, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics (UAB)
  • Antoni Méndez, catedràtic de Física Teòrica (UAB)
  • Ramon Miquel, director de l'IFAE
  • Pere Palacín, director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (Generalitat de Catalunya)
  • Francesc Subirada, director general de Recerca (Generalitat de Catalunya)

Els membres del Consell de Govern de l'IFAE no perceben cap dret en concepte d'assistència a aquest òrgan col·legiat.

 

Personal

A data 01/01/2016, la plantilla de l'IFAE estava constituïda per 112 treballadors.

Desglossament de la plantilla:

  • Per gènere: 32 dones i 80 homes.
  • Per col·lectiu: 41 d'administració i serveis (12 de gestió i administració i 29 tècnics i enginyers) i 71 investigadors.

Enllaç a l'organigrama de l'IFAE

L'any 2015 les despeses de personal van ser de 3.965.795,55 € en sous i salaris, i de 927.228,94 € en càrregues socials.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha ningú adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha cap alt càrrec ni directiu inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat –article 2- en concordança amb l'article 4.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Seguint la recomanació de la Comissió Europea 2005/251/EC, l'IFAE ha subscrit la Carta europea de l'investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. L'IFAE té una Estratègia de recursos humans que inclou un Pla d'acció per al període 2016-2019. Per tot això, l'abril del 2016 la Comissió Europea va atorgar a l'IFAE la distinció Human Resources Award.

L'IFAE disposa d'un protocol per al tractament, la prevenció, i l'eradicació de qualsevol tipus d'assetjament laboral. El protocol tracta, de manera específica, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de gènere o d'orientació sexual.

 

Règim pressupostari, règim comptable i control extern

El règim pressupostari i el règim comptable aplicables a l'IFAE són els que determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que, en virtut de la seva condició de centre CERCA, li resulti d'aplicació de la normativa específica recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

L'IFAE està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, a nivell intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

 

Contractació pública:

L'IFAE es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva condició de consorci adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva consideració com a poder adjudicador.

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública és garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis.

La Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya és el portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. Tal com exigeix l'article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.

Enllaç al perfil de l'IFAE a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat.

 

Última actualització: desembre 2016.
Periodicitat de les actualitzacions: anual.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "política de Cookies".

Accepto les cookies d'aquest lloc.