Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) fa pública la següent informació:

L'IFAE

L'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) és un consorci públic de gestió, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'IFAE va ser creat l'any 1991 mitjançant el Decret 159/1991, de 19 de juliol, amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la física d'altes energies, tant en els aspectes teòrics com experimentals i tecnològics. Enllaç a les memòries anuals d'activitat.

L'IFAE està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el departament competent en matèria de Recerca (actualment, el Departament d'Empresa i Coneixement).

L'IFAE va estar entre els primers centres de recerca reconeguts per la Generalitat com a centres CERCA a través de la resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre. Un reconeixement que li ha estat renovat mitjançant la resolució EMC/971/2020, de 5 de maig. Seguint els mandats del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya, l'IFAE se sotmet periòdicament a avaluacions científiques externes coordinades per la Institució CERCA.

L'article 7 dels Estatuts de la Fundació I-CERCA estableix que els centres CERCA de la Generalitat han de disposar del finançament estructural adequat a través d'un contracte programa amb la Generalitat. El contracte programa inclou uns objectius estratègics que són objecte de seguiment anual. Del 2007 al 2016, la relació entre l'IFAE i la Generalitat s'ha articulat a través de contractes programa amb el departament al que estava adscrit en cada moment. Des del 2017 no hi ha cap contracte programa vigent.

El règim jurídic i les especificitats de la normativa aplicable als centres CERCA es recullen al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; al Capítol II del Títol VII de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient; i al Règim especial en matèria de recerca i criteris interpretatius aplicables als centres de recerca de Catalunya (CERCA) i a la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Addicionalment, la Llei 5/2012,de 20 de març, de mesures fiscals, administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, financeres i del sector públic; i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni inclouen diverses mesures sobre el funcionament dels centres CERCA.

Els actuals Estatuts de l'IFAE van ser aprovats mitjançant l'Acord de Govern 162/2015, de 20 d'octubre.

 

Òrgans de govern

D'acord amb l'article 6 dels seus Estatuts, els òrgans de govern de l'IFAE són el Consell de Govern (òrgan col·legiat) i el director (òrgan individual).

Consell de Govern
L'article 8 dels seus Estatuts estableix que el Consell de Govern és l'òrgan suprem de decisió de l'IFAE i té les facultats superiors de govern i administració del consorci. El Consell de Govern està format per tres representants de la Generalitat de Catalunya i tres representants de la UAB. El director de l'IFAE assisteix a les sessions amb veu però sense vot. La seva composició actual és la següent:

President:

  • Maria Àngels Chacón Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya)

Vocals:

  • Caterina Biscari, directora del sincrotró ALBA
  • Joaquim Ferrer Tamayo, secretari d'Empresa i Competitivitat (Generalitat de Catalunya)
  • Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca (Generalitat de Catalunya)
  • Francisco Javier Lafuente Sancho, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics (UAB)
  • Antoni Méndez Vilaseca, catedràtic de Física Teòrica (UAB))

Els membres del Consell de Govern de l'IFAE no perceben cap dret en concepte de pertinença o d'assistència a aquest òrgan col·legiat.

Director
D'acord amb l'article 8.2.c dels Estatuts de l'IFAE, correspon al Consell de Govern nomenar o contractar, per períodes de quatre anys, i separar el director. L'actual director de l'IFAE és el Dr. Ramon Miquel Pascual.El seu nomenament va ser aprovat, per unanimitat, a la sessió del Consell de Govern celebrada el 18 de novembre de 2014, i va ser efectiu a partir de l'1 de gener de 2015.En sessió celebrada el 19 de febrer de 2019, el Consell de Govern va acordar, per unanimitat, renovar el mandat del director per un nou termini de quatre anys, amb efectes a 1 de gener de 2019.


El director de l'IFAE, que assisteix amb veu però sense vot a les seves sessions, du a terme les decisions del Consell de Govern. Resol les qüestions de tipus científic, administratiu i econòmic d'acord amb les normes que estableix el Consell de Govern. Així mateix realitza aquelles funcions que li són encomanades o delegades pel Consell de Govern o pel seu president.

Personal

A data 01/01/2020, la plantilla de l'IFAE estava constituïda per 110 treballadors.

Desglossament de la plantilla:
Per gènere: 31 dones i 79 homes.
Per col·lectiu: 38 d'administració, gestió, i serveis (8 de gestió i administració, 30 tècnics i enginyers de suport a la recerca) i 72 personal investigador.
Per tipus de contracte: 77 temporals, 31 indefinits, i 2 emèrits.

Addicionalment, l'IFAE compta amb l'adscripció de 4 investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), de 14 investigadors i 2 PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i de 3 investigadors i 3 PAS del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

En sessió celebrada el 19/02/2019, el Consell de Govern de l'IFAE va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2019 consistent en una taxa de reposició ordinària de 3 llocs fixos, corresponents a la diferència entre les baixes dels empleats fixos al 2018 (3) i les incorporacions de contractes fixos (0), llevat dels que tenien reserva de plaça, procedents d'oferta d'ocupació pública o personal indefinit amb una relació preexistent amb el sector públic català.

Enllaç a l'organigrama de l'IFAE

L'any 2019 les despeses de personal van ser de 3.613.661,83 € en sous i salaris, i de 1.064.950,38€ en càrregues socials.

A la sessió celebrada el 17/06/2020, el Consell de Govern de l'IFAE va aprovar la taula de categories laborals i les taules salarials per a l'exercici 2020.

L'IFAE no s'acull a cap conveni col·lectiu sectorial ni té signat cap pacte d'empresa, de manera que el personal laboral s'acull a l'Estatut dels Treballadors. No s'ha constituït comitè d'empresa. L'IFAE no disposa de RLT.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha ningú adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha cap alt càrrec ni directiu inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat –article 2- en concordança amb l'article 4.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A través de l'Acord de Govern 41/2019, d'11 de març, la Generalitat ha declarat d'interès públic el desenvolupament per part del personal investigador amb funcions de direcció d'equips humans, instal·lacions i programes i projectes científics i tecnològics en l'àmbit de coneixement dels centres de recerca de Catalunya (centres CERCA).

Seguint la recomanació de la Comissió Europea 2005/251/EC, l'IFAE s'ha adherit a la Carta europea de l'investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. L'IFAE té una Estratègia de recursos humans que inclou un Pla d'acció per al període 2016-2019. Per tot això, l'abril del 2016 la Comissió Europea va atorgar a l'IFAE la distinció Human Resources Award.

En sessió celebrada el 19/02/2019, el Consell de Govern de l'IFAE va acordar adherir-se al Codi de Conducta de la Institució CERCA.

El web de l'IFAE té un espai on s'anuncien totes les places que s'obren per un procés de selecció de personal. El contingut i la publicitat dels anuncis de places laborals estan regulats pel següent protocol, aprovat pel Consell de Govern de l'IFAE.

L'IFAE disposa d'un Pla d'Igualtat de Gènere, aprovat pel Consell de Govern de l'IFAE, i d'un protocol per al tractament, la prevenció, i l'eradicació de qualsevol tipus d'assetjament laboral. El protocol tracta, de manera específica, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de gènere o d'orientació sexual.

Dietes i despeses de transport

Tal i com està recollit a les bases d'execució del pressupost de l'IFAE, les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès de l'IFAE, es satisfan a càrrec del pressupost de despeses, en virtut de l'aprovació del director de l'IFAE, essent abonades de conformitat a la normativa aplicable en el seu cas. En el moment d'aprovar les bases, són:
a) el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, d'aplicació supletòria al personal que presta serveis als consorcis, fundacions i empreses públiques amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, segons la disposició final 6ª,
b) el Reial Decret 462,2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei,
c) la Resolució de 2 de desembre, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la que es fa públic l'acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2005 pel qual, en compliment amb el que estableix la disposició final quarta del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, es revisa l'import de les dietes en territori nacional establertes al seu annex II.

Convenis

 • Conveni d'adscripció de l'Institut de Física d'Altes Energies a la Universitat Autònoma de Barcelona com a institut universitari.
 • Convenio de colaboración entre el consorcio Institut de Física d'Altes Energies y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para el mantenimiento y operación del centro de competència científico-tecnológico denominado Puerto de Información Científica (PIC).
 • Conveni de col·laboració entre la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i el consorci Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per a la participació en el fons de patents Gínjol.
 • Conveni per establir les condicions sota les quals l'IFAE participa en el programa específic de gestió d'instituts adscrits i fundacions participades que desenvolupa la UAB.
 • Conveni de regulació de l'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Institut de Física d'Altes Energies.
 • Conveni de col·laboració entre la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l'Institut de Física d'Altes Energies.
 • Conveni de col·laboració entre el consorci Centre de Supercomputació de Catalunya i el consorci Institut de Física d'Altes Energies per a l'adhesió a l'Anella Científica.
 • Conveni de col·laboració entre l'Institut de Física d'Altes Energies i la Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

Avaluacions de qualitat

Com a centre CERCA, l'IFAE se sotmet periòdicament a avaluacions científiques externes coordinades per la Institució CERCA. La darrera avaluació va tenir lloc al 2018 i l'IFAE va obtenir la qualificació "A".

Des de l'any 2013 l'IFAE disposa, de manera ininterrompuda, de l'acreditació de centre d'excel·lència científica "Severo Ochoa" atorgada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (AGE). L'acreditació va ser atorgada al 2013 i renovada al 2017.

Règim pressupostari, règim comptable i control extern

El règim pressupostari i el règim comptable aplicables a l'IFAE són els que determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que, en virtut de la seva condició de centre CERCA, li resulti d'aplicació de la normativa específica recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. El pressupost de l'IFAE forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya i es publica a l'apartat corresponent a consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.

A la sessió celebrada el 17/06/2020, el Consell de Govern de l'IFAE va aprovar les bases d'execució pressupostàries per a l'exercici 2020.

 • Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2015.
 • Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2016.
 • Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2017.
 • Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2018.
  Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2019.

L'IFAE està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, a nivell intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Inventari de béns mobles i immobles

Per tal de dur a terme la seva activitat, l'IFAE disposa de béns immobles de la seva propietat, i ha formalitzat uns convenis de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i uns contractes d'arrendament.

Contractació pública:

L'IFAE es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva condició de consorci adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva consideració com a administració pública, amb subjecció normativa de contractació pública de nivell 1.

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública és garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis.

Al maig del 2017 l'IFAE es va adherir a la Central de Contractació de l'Estat (AGE), en el seu règim general. Al novembre del 2018, l'IFAE es va adherir a la totalitat de les categories de bens i serveis del sistema d'adquisicions centrals de la Generalitat de Catalunya.

La Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya és el portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. Tal com exigeix l'article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.

Enllaç al perfil de l'IFAE a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat.

La ciutadania pot accedir lliurement, sense necessitat d'identificació prèvia al Registre Públic de Contractes de Generalitat, que conté la informació bàsica sobre els contractes signats per l'IFAE. L'accés a la informació es realitzarà formulant una consulta mitjançant el cercador, que conté els conceptes de cerca següents:

 • Organisme contractant
 • Òrgan de contractació
 • Data d'adjudicació del contracte
 • Procediment/sistema d'adjudicació
 • Tipus de contracte
 • Descripció/Objecte del contracte
 • Codi CPV (Vocabulari comú de productes)
 • Import d'adjudicació
 • Nom de l'adjudicatari
 • Durada del contracte
 • Modificacions
 • Pròrrogues
 • Resolucions de contractes

Les respostes a les cerques efectuades contenen les dades contractuals relatives als contractes executats els darrers cinc anys i també s'hi inclouen les dades relatives a les incidències d'execució dels contractes (modificacions, pròrrogues i contractes amb resolució anticipada). Per obtenir una resposta al més acurada possible, podeu precisar els vostres criteris de cerca tenint en compte la informació que trobareu a l'enllaç relacionat. Per a qualsevol consulta, suggeriment o qüestió, teniu a la vostra disposició la següent bústia de contacte: Bústia de contacte del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Bases cartogràfiques, plans territorials i procediments jurídics:

Per la seva naturalesa, l'IFAE no genera documentació ni informació de cap dels següents aspectes indicats als articles 8, 10 i 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

 • Bases cartogràfiques, serveis webs cartogràfics, visors i aplicacions.
 • Pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, el pla d'espais d'interès natural i els altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori. Així com les modificacions dels plans i programes esmentats i la informació econòmica, geogràfica i urbanística, d'elaboració pròpia o externa, que hagi realitzat per a elaborar-los i per avaluar-ne l'execució.
 • Normativa sectorial. Aquest apartat inclou totes aquelles normes aprovades per l'Administració Pública i les dades relatives a l'avaluació de l'aplicació de les normes.
 • Directives, instruccions i circulars. Aquest apartat inclou totes aquelles directives, instruccions, circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes.
 • Normativa en tràmit. Aquest apartat inclou tots aquells procediments normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat en que es troben i, d'altra banda, les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció de grups d'interès, si escau.

Per a qualsevol informació addicional, podeu escriure a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Última actualització: Juliol 2020.
Periodicitat de les actualitzacions: anual.

 

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.