Política de privacitat en les xarxes socials oficials de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  a la xarxa social

 En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

 

2 . Dades de menors d'edat o incapaços

 L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) en la mateixa . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç , INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE). INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

 

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

 L'usuari queda informat que INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), amb domicili social a EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA) , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

 

 

 

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

 Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) amb la finalitat d'oferir informació de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política .

 L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals .

 A través d'aquesta pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .

 L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers .

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .

 

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

 S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

 

6 . Altres tercers prestadors de serveis

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

 

7 . Qualitat de les dades

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  en la mateixa.

 

8 . Exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició de les dades

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  informa a l'usuari de la possibilitat d' exercir els drets d' accés, rectificació, cancel · lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  amb domicili social a EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA), o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

 

9 . Altra informació d'interès

 INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

 

L'usuari pot contactar amb INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  

Domicili: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

Privacy Policy in INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site in Social Networks

 

1. Information about the Processing Responsible of the data contained in the official page of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) in the social network

 

According to the established in the Organic Law 15/1999, of Personal Data Protection (LOPD for its Spanish acronym), and the Royal Decree 1720/2007, of 21st December, for which the LOPD development regulation is approved (from now on RDLOPD), INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  wants to put to the users in this social network acknowledgment, the policy regarding the treatment and data protection of those people which willingly access and use INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site.

The user’s access and use of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site makes it expressly accept this privacy policy, and gives its consent to the treating of their personal data.

 

2. Under-aged or incapable data

 

The access and registration to this social network is prohibited to people under fourteen (14) years old. The access to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site is also prohibited to people under fourteen (14 years old). On its own side, if the user is incapable, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) warns of the need of the parental custody’s responsible person consent, or its legal representative, to access and use INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) is expressly released of any responsibility that may derive from its official site use by under-aged and incapable, being their legal representatives the only responsible in each case.

 

3. Processing Responsible Company Name Identification.

 

The user has been informed that INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , with registered office at EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA), holds the condition of Files and Processing Responsible, through which user’s personal data is collected and stored as a consequence of the registration and use of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site in this social network, in spite of the treatments of which the social network’s legal entity is responsible, where our official site is found.

 

4. Purposes to which the personal data, information and consent are destined

 

The personal data willingly provided by the user to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  through its official site will be included in a data treatment under INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s responsibility, with the purpose of offering you information about INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) via e-mail, fax, SMS, MMS, social communities or any other electronic or physical mean, present or future, which make the commercial communications possible, as well as the sending of Newsletters to those users who subscribe to it, to exchange information with INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) and other users and establish communication with third parties.

From the moment on which the user uses the actual official site, it gives its willing, unequivocal, informed and express consent to allow INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) treat its personal data, in order to receive the correct services according to the established in this policy.

 

The user is free to use INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site in this network, and in case it does not agree with their personal data treatment for the purposes explained, it can stop using it and providing its personal data.

 

Through INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site, the user can share texts, pictures, videos and other kinds of information and/or contents, which will be held to this policy, as well as to the Rules and Conditions of the Platform. The user will be responsible for respecting the legislation in force, the present policy and the Platform Rules in all contents it may publish.

 

The user can only publish personal data, pictures, information and other contents on INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site when the ownership is its own, or when it disposes of the third parties’ authorization.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) will have the right to delete from this official site –unilaterally and without previous communication or user authorization- any published content by the user, when it transgresses or infringes the legislation in form, the present policy’s established rules and the Platform Rules.

 

5. Identification of the addressees with respect to those which INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) had planned to transfer or communicate data to

 

The user is warned that all the information and contents that may be published in INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site in this social network will be able to be known by the rest of the official site and the social network platform’s users. Consequently, all the information and published contents by the user in INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site in this social network will be an object of communication to the rest of users, for the service’s own legal nature.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) has only planned the fulfilment of transfer or communication of data that, according to the legislation in form, may be executed by judges, courts, public administrations, and competent administrative authorities.

 

6. Other third providing parties

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) warns the user that this entity is only responsible and guarantees the confidentiality, security and data treatment according to this policy, regarding the personal data collected from the user through the present official site, having no responsibility regarding the treatment and posterior uses of the personal data that may be executed by the incumbent of the social network, as well as third parties which provide society of information services and may access such data, third parties which want to serve or to exercise its activity, third parties which establish hyperlinks on the social network, and those responsible to whom, throughout the use of hyperlinks, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) redirects the registered users on this official site.

 

7. Data quality

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) warns the user that, unless there is a constituted legal representation, no user can use the identity of another person and communicate their personal data. According to this, the user must acknowledge in every moment that the data it can supply can only belong to its own identity and they must be adequate, pertinent, actual, exact and true. In any case, the user must respect third parties’ privacy, whether they are registered users to this social network or not, or to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site.

 

8. Exercise of the rights of data access, rectification, cancellation and opposition

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) informs the user of the possibility of exercising its rights of access, rectification, cancellation and opposition through a written request form addressed to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), with registered office at EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA), or to that replacing it and being communicated in the Data Protection General Register. In these effects, the applicant must send INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) the written communication indicating the petition or the right it exercises attached to a copy of its ID card or valid document that identifies its identity, expressly indicating their user name on INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s official site on the social network, with the purpose of being unequivocally identified.

 

9. Other information of interest

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) can modify and/or replace at any time the present policy that, according to the specific case, will replace, complete and/or modify the actual published which has been here presented. For that, the user will have to periodically access this policy, in order to keep updated.

 

The user can contact INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) via the internal text service in the social network or via the following contact data:

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

Registered Office: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The user can as well consult the rules and policies published by the legal holder of the social network in order to use it.

Theory Seminar: Can cosmological magnetic fields explain the Baryon Asymmetry of the Universe?

Friday, 8 July 2016 from 12:00 to 13:00 (Europe/Madrid) at IFAE ( IFAE Seminar room )

Speaker: Kohei Kamada (Arizona State University)


Abstract:
Magnetic fields are ubiquitous in the Universe. In particular, recently observational indications of the existence of intergalactic magnetic fields, which may have a cosmological origin, are reported. If they are helical, chiral anomaly in the Standard Model can affect the chiral and baryon asymmetry of the Universe. Here I discuss the cosmological consequence of such magnetic fields. If they originated from a mechanism before the electroweak phase transition, it can generate baryon asymmetry without new physics for baryogenesis. Baryon asymmetry generated in this mechanism can survive the sphaleron washout effect. In order to explain the present baryon asymmetry of the Universe, we need another trick or fine-tuning, though.

Theory Seminar: Managing astrophysical uncertainties in direct dark matter detection

Tuesday, 21 June 2016 from 14:30 to 15:30 (Europe/Madrid) at IFAE ( IFAE Seminar room )

Speaker: Francesc Ferrer (Washington U, St. Louis)


Abstract:
Save for its gravitational effects, very little is known about the composition of the dark matter in the universe. An attractive candidate for making up the dark matter is a weakly interacting massive particle (WIMP), that could be unveiled through its weak-scale interactions using two complementary approaches: direct and indirect detection. Although these programs have attained the sensitivity to probe the particle physics properties in a vast range of WIMP scenarios, they are hampered by uncertainties in the required astrophysical input. In this talk I will review our present understanding of the density and velocity distribution of the dark matter halo, and describe several efforts to constrain the WIMP scattering cross section using observables that are largely halo-independent. Finally, I will show that, by combining null results from direct detection experiments and neutrino telescopes, it is possible to set an upper limit on the scattering cross section independently of the velocity distribut

Theory Seminar: Low-energy effective action for pions and a dilatonic meson

Friday, 10 June 2016 from 12:00 to 13:00 (Europe/Madrid) at IFAE ( IFAE Seminar room )

Speaker: Maarten Golterman (San Francisco State University)


Abstract:
Numerical simulations of QCD-like theories in which the number of flavors is adjusted so that the beta function is very small, but confinement and chiral symmetry breaking nevertheless take place, appear to reveal the presence of a flavor-singlet scalar meson which can be as light as the pions. Because the breaking of dilatation symmetry, quantified by the beta function, is small relative to QCD, a possible explanation is that the scalar meson is a pseudo Nambu-Goldstone boson associated with the approximate dilatation symmetry. We use this observation to systematically develop a low-energy effective action that accounts for both the pions and the “dilatonic” scalar meson. In order to justify the power counting that controls the couplings of the dilatonic meson we invoke the Veneziano limit, in which the number of fundamental- representation flavors Nf grows in proportion with the number of colors Nc, while the ratio Nf/Nc is kept close to, but below, the critical value where the conformal window is entered.

Andreu Mas-Colell takes over the presidency of the Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

 

The board of trustees of the Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), a joint interdisciplinary scientific initiative comprising six of the most important research centres of Catalonia, has today agreed to nominate Andreu Mas-Colell, Professor of Economics at the Universitat Pompeu Fabra, as president of the board of trustees, an unpaid post. The new president, states: ‘BIST brings together a scientific community of the first order and has enormous potential to strengthen other existing scientific initiatives. What is more, it is in an unbeatable location to attract and train scientists from around the world’.

The outgoing president, Rolf Tarrach, is standing down from the position after leading the institute’s first year of promotion and he will remain on the board of trustees, while the vice-president, Jaume Giró, director of the Caixa Foundation, will remain in post.

In addition, an agreement has been announced today with the Diputació de Barcelona for BIST to be housed on the Escola Industrial campus, as part of the Diputació’s commitment to transforming this into a research cluster. Mercè Conesa, President of the Diputació, stated that BIST’s move to the Escola Industrial ‘is one more link in the service change for technical and scientific progress that this building has historically been characterised by’, in addition to representing ‘a new impulse and scaling-up of the Escola Industrial to take on the challenges of the 21st century’.

Since its beginnings in the last quarter of 2015, The Barcelona Institute of Science and Technology has held fifth place in the European research centre rankings – excluding universities – for the number of awards for excellence received from the European Research Council (ERC). The six member centres have received 61 of these since the programme started, more than 1% of the European total. As regards the list of publications, the centres that make up BIST have published a total of 280 articles from 1st January to 15th June 2016. More than 91% of these articles have been published in the leading journals of their respective subject categories.

 

 

 

La Generalitat destina 19 milions d'euros a cinc grans projectes empresarials de recerca i innovació que impliquen 1.300 professionals

Són les primeres cinc Comunitats RIS3CAT impulsades per ACCIÓ, que tenen per objectiu transformar l'economia catalana sectorialment a través de nous productes i serveis innovadors

138 empreses i 64 agents del sistema de de recerca i innovació català invertiran prop de 44 milions d'euros per desenvolupar aquests projectes

Sectorialment són projectes d'aplicació digital en biotecnologia i teràpies de salut, energia sostenible i eficient, alimentació saludable i segura, mobilitat ecològica i nous dispositius de diagnosi i big data aplicades a la salut

L'IFAE participa a la comunitat RIS3CAT de nous dispositius de diagnòstic i big data aplicades a la salut (entitat coordinadora: Leitat) on hi participen entitats i empreses com idneo o Intelligent Pharma.

 

Enllaç a Nota de premsa d'ACCIO

Two IFAE Thesis accepted to be published by Springer

 

 

 

Ruben López Coto's Thesis under the title "Very high energy gamma-ray observations of pulsar wind nebulae and cataclysmic variable stars with Magic and development of trigger systems for IACTS" has been accepted to be published by Springer. He defended his work last year at IFAE and his supervisors were Òscar Blanch and Juan Cortina.

Javier Montejo's Thesis under the title 'Search for new physics in tt final states with additional heavy-flavor jets with the ATLAS detector' has also been accepted to be published by the same publishing group. Javier received the ATLAS Thesis Award in 2015 for his work which was directed by Aurelio Juste.

 

 

 

International Workshop on Radiation Imaging Detectors 2016

The International Workshops on Radiation Imaging Detectors are held yearly and provide an international forum for discussing current research and developments in the area of position sensitive detectors for radiation imaging, including semiconductor, gas and scintillator-based detectors. Topics include processing and characterization of detector materials, hybridization and interconnect technologies, design of counting or integrating electronics, readout and data acquisition systems, and applications in various scientific and industrial fields. The workshop will have plenary sessions with invited and contributed papers presented orally and in poster sessions. The invited talks will be chosen to review recent advances in different areas covered in the workshop.

IWORID 2016 will take place in Barcelona from Sunday July 3rd until Thursday July 7th.

The local organising committee is formed by IFAE reaserchers Mokhtar Chmeissani and Thorsten Lux, Manuel Lozano from CNM and Victor Sanchez from x-Ray Imatek.

Find more information in the iWoRiD website.

This event is supported by MINECO under the Programa Acciones de Dinamización 2015

THESIS DEFENSE: Search for flavor-changing neutral current top quark decays t→Hq, with H→bb ̄ in pp collisions at √s=8TeV

June 22 2016, 11am - IFAE Seminar Room

Thesis Defender: Shota Tsiskaridze

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.