Monday, 21 December 2015 15:49

Transparencia

Written by
                                                                                                                                                                                                        

Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) fa pública la següent informació:

 

L'IFAE

L'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) és un consorci públic de gestió, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'IFAE va ser creat l'any 1991 mitjançant el Decret 159/1991, de 19 de juliol, amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la física d'altes energies, tant en els aspectes teòrics com experimentals i tecnològics. Enllaç a les memòries anuals d'activitat.

L'IFAE està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el departament competent en matèria de Recerca (actualment, el Departament d'Economia i Coneixement).

Des de l'any 2007, la relació entre l'IFAE i la Generalitat s'articula a través de contractes programa amb el departament al que està adscrit. El contracte programa inclou uns objectius estratègics que són objecte de seguiment anual.

L'IFAE és un dels 44 centres de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a centres CERCA a través de la resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre.Seguint els mandats del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya, l'IFAE se sotmet periòdicament a avaluacions científiques externes coordinades per la Institució CERCA.

El règim jurídic i les especificitats de la normativa aplicable als centres CERCA es recullen al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Els actuals Estatuts de l'IFAE van ser aprovats mitjançant l'Acord de Govern 162/2015, de 20 d'octubre.

 

Òrgans de govern

D'acord amb l'article 6 dels seus Estatuts, els òrgans de govern de l'IFAE són el Consell de Govern (òrgan col·legiat) i el director (òrgan individual).

 1. Consell de Govern
 2. L'article 8 dels seus Estatuts estableix que el Consell de Govern és l'òrgan suprem de decisió de l'IFAE i té les facultats superiors de govern i administració del consorci. El Consell de Govern està format per tres representants de la Generalitat de Catalunya, tres representants de la UAB i, amb veu però sense vot, el director de l'IFAE. La seva composició actual és la següent:

  • President:
   • Santi Vila, conseller d'Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya)
  • Vocals:
   • Caterina Biscari, directora del sincrotró ALBA
   • Francisco Javier Lafuente, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics (UAB)
   • Antoni Méndez, catedràtic de Física Teòrica (UAB)
   • Ramon Miquel, director de l'IFAE
   • Pere Palacín, director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (Generalitat de Catalunya)
   • Francesc Subirada, director general de Recerca (Generalitat de Catalunya)

  Els membres del Consell de Govern de l'IFAE no perceben cap dret en concepte d'assistència a aquest òrgan col·legiat.

 3. Director

D'acord amb l'article 8.2.c dels Estatuts de l'IFAE, correspon al Consell de Govern nomenar o contractar, per períodes de quatre anys, i separar el director. L'actual director de l'IFAE és el Dr. Ramon Miquel Pascual. El seu nomenament va ser aprovat, per unanimitat, a la sessió del Consell de Govern celebrada el 18 de novembre de 2014, i va ser efectiu a partir de l'1 de gener de 2015.
El director de l'IFAE du a terme les decisions del Consell de govern. Resol les qüestions de tipus científic, administratiu i econòmic d'acord amb les normes que estableix el Consell de Govern. Així mateix realitza aquelles funcions que li són encomanades o delegades pel Consell de Govern o pel seu president.

 

Personal

A data 01/01/2017, la plantilla de l'IFAE estava constituïda per 119 treballadors, tots ells personal laboral.

Desglossament de la plantilla:

 • Per gènere: 28 dones i 91 homes.
 • Per col·lectiu: 46 d'administració i serveis (17 de gestió i administració, 29 tècnics i enginyers) i 73 investigadors.

Addicionalment, l'IFAE compta amb l'adscripció de 6 investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i de 17 investigadors i 2 PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Enllaç a l'organigrama de l'IFAE

L'any 2016 les despeses de personal van ser de 3.564.871,43 € en sous i salaris, i de 962.707,81 € en càrregues socials.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha ningú adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent.

A la plantilla de l'IFAE no hi ha cap alt càrrec ni directiu inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat –article 2- en concordança amb l'article 4.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Seguint la recomanació de la Comissió Europea 2005/251/EC, l'IFAE ha subscrit la Carta europea de l'investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. L'IFAE té una Estratègia de recursos humans que inclou un Pla d'acció per al període 2016-2019. Per tot això, l'abril del 2016 la Comissió Europea va atorgar a l'IFAE la distinció Human Resources Award.

El web de l'IFAE té un espai on s'anuncien totes les places que s'obren per un procés de selecció de personal.

L'IFAE disposa d'un protocol per al tractament, la prevenció, i l'eradicació de qualsevol tipus d'assetjament laboral. El protocol tracta, de manera específica, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de gènere o d'orientació sexual.

 

Règim pressupostari, règim comptable i control extern

El règim pressupostari i el règim comptable aplicables a l'IFAE són els que determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que, en virtut de la seva condició de centre CERCA, li resulti d'aplicació de la normativa específica recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. El pressupost de l'IFAE forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya i es publica a l'apartat corresponent a consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.

Enllaç als pressupostos executats i liquidats de l'exercici 2015.

Enllaç a l'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2015, que inclou la memòria econòmica aprovada a la sessió del Consell de Govern de l'IFAE celebrada el 27/06/2016. 

L'IFAE està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, a nivell intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç a l'informe d'Intervenció General (Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda) de direcció i supervisió de control financer de l'IFAE per a l'exercici 2015.

 

Inventari de béns mobles i immobles

Per tal de dur a terme la seva activitat, l'IFAE disposa de béns immobles de la seva propietat, i ha formalitzat uns convenis de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i uns contractes d'arrendament.

Enllaç al document amb la informació dels béns immobles propietat de l'IFAE

Enllaç al document amb la informació dels convenis i contractes d'arrendament de béns immobles.

Enllaç al document amb la informació dels contractes d'arrendament de béns mobles.

 

Contractació pública:

L'IFAE es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva condició de consorci adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva consideració com a poder adjudicador.

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública és garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis.

La Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya és el portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. Tal com exigeix l'article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.

Enllaç al perfil de l'IFAE a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat.

La ciutadania pot accedir lliurement, sense necessitat d'identificació prèvia al Registre Públic de Contractes de Generalitat, que conté la informació bàsica sobre els contractes signats per l'IFAE. L'accés a la informació es realitzarà formulant una consulta mitjançant el cercador, que conté els conceptes de cerca següents:

  • Organisme contractant
  • Òrgan de contractació
  • Data d'adjudicació del contracte
  • Procediment/sistema d'adjudicació
  • Tipus de contracte
  • Descripció/Objecte del contracte
  • Codi CPV (Vocabulari comú de productes)
  • Import d'adjudicació
  • Nom de l'adjudicatari
  • Durada del contracte
  • Modificacions
  • Pròrrogues
  • Resolucions de contractes

Les respostes a les cerques efectuades contenen les dades contractuals relatives als contractes executats els darrers cinc anys i també s'hi inclouen les dades relatives a les incidències d'execució dels contractes (modificacions, pròrrogues i contractes amb resolució anticipada). Per obtenir una resposta al més acurada possible, podeu precisar els vostres criteris de cerca tenint en compte la informació que trobareu a l'enllaç relacionat. Per a qualsevol consulta, suggeriment o qüestió, teniu a la vostra disposició la següent bústia de contacte: Bústia de contacte del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 

Bases cartogràfiques, plans territorials i procediments jurídics:

Per la seva naturalesa, l'IFAE no genera documentació ni informació de cap dels següents aspectes indicats als articles 8, 10 i 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

 • Bases cartogràfiques, serveis webs cartogràfics, visors i aplicacions.
 • Pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, el pla d'espais d'interès natural i els altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori. Així com les modificacions dels plans i programes esmentats i la informació econòmica, geogràfica i urbanística, d'elaboració pròpia o externa, que hagi realitzat per a elaborar-los i per avaluar-ne l'execució.
 • Normativa sectorial. Aquest apartat inclou totes aquelles normes aprovades per l'Administració Pública i les dades relatives a l'avaluació de l'aplicació de les normes.
 • Directives, instruccions i circulars. Aquest apartat inclou totes aquelles directives, instruccions, circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes.
 • Normativa en tràmit. Aquest apartat inclou tots aquells procediments normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat en que es troben i, d'altra banda, les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció de grups d'interès, si escau.

Per a qualsevol informació addicional, podeu escriure a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Última actualització: setembre 2017.
Periodicitat de les actualitzacions: anual.

 

Euclid dark Universe mission ready to take shape

 • Euclid, ESA's dark Universe mission, has passed its preliminary design review.
 • IFAE participates in the NISP Filter Wheel Assembly, in simulation and scinec eperformance studies.

Detecten raigs gamma molt energètics produïts fa 7 mil milions d'anys a la galàxia activa PKS1441 +25

• Estudiar la llum que ens arriba d'aquesta galàxia llunyana ens aporta informació de l'evolució de l'Univers.
• Tres telescopis diferents participen en la troballa: els Telescopis MAGIC de la Palma, el satèl·lit Fermi de la NASA i els telescopis VERITAS a Arizona (USA)
• Investigadors de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) participen en l'estudi juntament amb altres centres de l'estat com l'IAC o l'UCM.

COLLOQUIA: Axion Landscape

Monday, 21 December 2015 at 12:00 at IFAE Seminar room

Speaker: Georg Raffelt (Max Planck Institut, Munich)

The Barcelona Institute of Science and Technology

The Barcelona Institute of Science and Technology's mission is to promote cutting-edge research in science and technology within an environment of multidisciplinary scientific excellence. Its scientific community is made up of members of the participating research centers: the Centre for Genomic Regulation (CRG), the Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), the Catalan Institute for Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), the Institute of Photonic Sciences (ICFO), the High Energy Physics Institute (IFAE) and the Institute for Research in Biomedicine(IRB Barcelona).

The Barcelona Institute of Science and Technology's aims are:

1. To contribute towards improving conditions for carrying out high-quality research at the research centers and to increase its international visibility.

2. To offer coordinated postgraduate programs of excellence with international impact.

3. To build a critical mass to multiply the capacity of the research centers in different fields, such as knowledge transfer, scientific and technological platforms and talent attraction.

4. To cooperate with scientific institutions, companies, individuals and public or private entities to fulfill these aims.

SEMINAR: CP asymmetry in heavy Majorana neutrino decays at finite temperature

Tuesday, 15 December 2015 at 12:00 at IFAE Seminar room

Speaker: Simone Biondini (TUM Munich)

COLLOQUIA: Search for Dark Matter with liquid argon

Friday, 11 December 2015 at 12:00 at IFAE Seminar room

Speaker: Aldo Ianni (Research Division, INFN Gran Sasso Laboratory)

SEMINAR: Probing dark matter above TeV and below meV

Friday, 4 December 2015 at12:00 at IFAE Seminar room

Speaker: Giovanni Grilli di Cortona (SISSA Trieste)

Wednesday, 02 December 2015 15:23

IFAE Microelectronic Services

Written by

IFAE Microelectronic Services for Industry

  

The IFAE Microelectronics laboratory is equipped with the ultimate packaging and assembly technologies, including automated wire-bonding, flip-chip and device inspection facilities hosted in a clean room infrastructure class 100.000/10.000/1.000.

IFAE covers the whole microelectronics assembly process, offering wide experience, know-how and singular infrastructure for design, pre-production and quality assurance, including:

 • Digital, analog and mixed-signal ASIC design
 • FPGA and microcontroller programming
 • ASIC, FPGA and microcontroller assembly

IFAE, is an R&D CERCA center, member of the Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), having the Severo Ochoa'12 Award for its international prestige in basic and applied physics.


IFAE expertise in microelectronics is focused in the development of solid-state radiation pixel detectors for different applications, including high energy physics experiments and medical radiology.

 

Contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download our Microelectronics Services & Tecnology Offering brochures:

 

  Our Customers 

  Our Projects  

   Our Systems  

  Services  

 

Our Customers


 

 

Our Projects

  Voxel Imaging Positron Emision Tomography Pathfinder (VIP) at IFAE      
  Large Hadron Collider (LHC) at CERN (Geneve, Switzerland)
  Cerenkov Telescope Array (CTA) at ORM (La Palma, Spain)

 

 

Our Systems

1. Microelectronics assembly line:

  

Solder bump deposition

A SB2-SM machine provides bumps with different alloys such as Sn Ag in a range from 40 to 760 microns.

                                                                                                                                   
 

Bump bonding

A Suss FC-150 machine is used for the complex process of flip-chipping. High-density interconnections of solder bumps of typical 25 micron diameter can be achieved with this technique.
 

Reflow Oven

An AVT oven is used for reflow soldering of surface mount electronic components to printed circuit boards (PCB) or other substrates.

Device assembly

The Finetech pick and place machine provides 5 micron positioning precision.

Wire-bonding

An automatic Delvotec G5 bonder offers solutions for the most demanding integration needs.

2. Asembly quality control and characterization

 

 

X-Ray inspection machine

Inspection of assemblies using an x-ray system of sub-micron resolution. 
                            
 

Probe station

Electrical characterization of microelectronic devices.
 
 

 Pull and shear bond tester

The DAGE 4000 Plus system is a multipurpose bond-tester used to ensure the qualityof the critical interconnections.

 

 

IFAE Microelectronics Services 

 

We offer solutions in the field of radiation & particle detectors based on tailored electronics & microelectronics technology

We also offer collaborative research with industry in the framework of public funding at national and international level.

 • Pixel detector development, including readout and front-end electronics
 • X-Ray, Nuclear Medicine and IR-Vis Camera design and construction
 • High performance R+D including: high vacuum and cryogenics
 • High precision mechanics, electronics, optics & control software 

 

December 2015 - Opening of FPU predoctoral fellowships

The "Institut de Física d'Altes Energies" (IFAE) in Barcelona announces the opening of FPU predoctoral fellowships by the Ministerio de Educación y Deportes. Those are positions for outstanding young graduates interested in working towards a PhD thesis at IFAE.

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.