Projects

Biòpsia 3D per Tomosíntesi

3D-BonT

Biòpsia 3D per Tomosíntesi

Comunitat RIS3CAT: Tecnologies aplicades a la salut

Consorci

  • Líder: IDNEO TECHNOLOGIES, S.L.
  • Participants:
    • Institut de Física d’Altes Energies, IFAE (R+D+i - sector públic)
    • UDIAT S.A. Centre Diagnòstic
    • Baldomero Ventura S.L.
    • Centro Nacional de Microelectrónica, CNM - Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC (R+D+i - sector públic)

L’objectiu del projecte és desenvolupar productes i tecnologies innovadores en el camp dels dispositius de biòpsia que millorin la precisió del diagnòstic, a la vegada que permet optimitzar la planificació dels tractaments a seguir pel pacient, redundant en una major eficàcia i sostenibilitat dels recursos hospitalaris destinats a teràpies i un major índex de recuperació post-tractament del pacient, per tant una millor la qualitat de vida de la població en general.

El resultat esperat és l’obtenció d’un prototip d’instrumental científic d’interès pels membres de la comunitat i pels diferents agents del sector salut, que permet testejar i validar una nova tecnologia enfocada en millorar la resolució de la visió del personal sanitari, en la diagnosi de patologies de mama en posició prono. L’esmentat prototip a desenvolupar, podrà esdevenir en un futur en un medical device després de la seva fase d’industrialització i validació regulatòria. Addicionalment, futurs models de negoci podrien implantar-se per a la seva explotació.

Prototip biòpsia 3D
Primer prototip del sistema de lectura del xip Medipix3 per la càmera del projecte 3D BonT que es fabricarà a l'IFAE Credit: IFAE

La càmera i el sistema de lectura i control. La placa mare (centre dreta) es comunica amb el sistema de Xilinx Zync (esquerra) via plaques adaptadores. La potència es regula en una placa dedicada (a dalt a la dreta). A la placa mare hi ha muntada una mini-placa amb una matriu de 4 xips (marcat en vermell). El sistema està sent ampliat per incloure els 16 xips finals. Totes les plaques (excepte la de Xilinx) van ser dissenyades i produïdes per l’IFAE, així com el firmware i software de control.

Actualizació, Marzo 2018

Prototip biòpsia 3D
Segon prototip del sistema de lectura del xip Medipix3 per la càmera del projecte 3D BonT que es fabricarà a l'IFAE. Març 2018 Credit: IFAE

Actualització Setembre 2019 Càmera pel sistema de biòpsia 3D per tomosíntesis produïda a l’IFAE:

Camera for the 3D biopsy
Camera for the 3D biopsy system per tomosynthesis produced at the IFAE Credit: IFAE