This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de Tècnic(a) d’Administració de personal a l’IFAE

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2023/23_ADM

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Amb la present oferta es convoca la selecció d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Administració de personal de l’IFAE.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Gestió administrativa del personal: Organitzar els expedients del personal, documentació laboral i qualsevol altre document relacionat amb els empleats.
 • Coordinació amb l’assessoria externa les gestions de l’administració laboral (Gestió de contracte, altes, baixes, IT, gestió de permisos…)
 • Realitzar i/o donar suport administratiu en tasques associades al onboarding i introducció dels nous empleats.
 • Gestió de diferents tasques pròpies del departament (preparació documentació per auditories, tramitació de documentació de Prevenció de Riscos i Vigilància de la Salut…).
 • Altres relacionades amb el lloc de treball que li siguin atribuïdes.

Característiques del contracte:

 • Nombre de places: 1
 • Jornada laboral: Completa (40 hores/setmana), de dilluns a divendres. Amb possibilitats de teletreballar un dia per setmana.
 • Classificació professional: Tècnic d’administració (nivell 2).
 • Contracte: Laboral indefinit. Període de prova de 2 mesos.
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Incorporació: immediata.

Perfil de la persona candidata.

Requisits:

 • Estar en possessió de títol mínim de Grau Formatiu Superior en Administració.
 • Capacitat de treballar en català, castellà i anglès.
 • Acreditar un mínim de 2 anys d’experiència en l’exercici de la professió com a Tècnic de Recursos Humans en gestió administrativa i laboral en institucions públiques del sistema de recerca de Catalunya.
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, negociadora i de síntesi.
 • Persona responsable, proactiva i comunicativa.

Es valorarà:

 • Capacitat de treballar en idiomes més enllà dels tres fixats com a requisit.
 • Experiència en treballs amb un alt grau d’intercomunicació personal, com ara d’atenció al públic.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar per correu electrònic al mail jobs@ifae.es , indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2023/23_ADM) amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna. L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de tres candidats basada en la documentació rebuda. Els membres del comitè de selecció es podran posar en contacte amb els candidats preseleccionats per informar-los-en i concertar amb ells una entrevista. Per qualsevol dubte que pugui sorgir poden adreçar-se a rrhh@ifae.es .

D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem tothom a presentar les seves candidatures, especialment les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Reserva per personal amb discapacitat, d’acord amb el que s’estableix en l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Termini de presentació de candidatures: Fins el 30/10/2023.