This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de Tècnic(a) Sènior en el grup de Cosmologia de l’IFAE

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2023/32_COSMOLOGIA

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre el grup de Cosmologia:

El grup de Cosmologia de l’IFAE està format actualment per 5 professors, 4 posdoctorands i 7 estudiants de doctorat, i és membre de ple dret del Dark Energy Survey (DES), el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), el Euclid Consortium i la Dark Energy Science Collaboration (DESC) del Legacy Survey of Space and Time (LSST) en l’Observatorio Rubin. El grup exerceix un paper destacat en l’anàlisis de DES i DESI, i s’està preparant per a l’explotació de dades dels sondejos Euclid i LSST-DESC.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

El candidat seleccionat realitzarà tasques de desenvolupament de software del projecte LSST al Vera Rubin Observatory per al projecte de recerca “COSMOLOGY AND FUNDAMENTAL PHYSICS WITH EXTRAGALACTIC SURVEYS (COSMOFUN)”.

Requisits i criteris de selecció:

Es busca un tècnic sènior amb experiència professional mínima de 5 anys en programació. L’experiència en centres de recerca similars al IFAE es valorarà positivament. Es requereix que tingui coneixements tant en programació multinivell, amb capacitat d’aportar solucions a sistemes embedded i a sistemes d’alt nivell, com en programació i arquitectura seguint la metodologia SOLID. Les capacitats tècniques requerides són:

 • Sistemes embedded: freeRTOS, yocto. Coneixements en arquitectures i eines per ESP32 i ARM es valoraran positivament
 • Experiència demostrable de més de 3 anys en cada un dels següents llenguatges: c, C++ i Python
 • Experiència en desenvolupament de Drivers de Linux i moduls del Kernel de Linux
 • Coneixements en altres llenguatges es valoraran positivament: Bash, Java, Go
 • Coneixements sòlids en build systems: cmake, autotools, gradle
 • Coneixements en desenvolupament de GUIs: QT i PyQT
 • Usuari de sistemes de control de versions: GIT
 • Experiència en sistemes Docker i Docker compose
 • Metodologies TDD
 • Es valoraran coneixements de manteniment i gestió de servidors Linux
 • Anglès parlat (poder mantenir una conversa tècnica) i escrit (documentació i codi 100% en Anglès).

Els criteris de valoració i la seva ponderació seran els següents:

 • Adequació al perfil: 40 punts.
 • Experiència en centres d’investigació similars: 40 punts.
 • Expedient i estudis: 10 punts.
 • Motivació del candidat: 10 punts.

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres.
 • Categoria professional: Tècnic(a) sènior.
 • Contracte indefinit d’activitats cientificotècniques (art. 23 bis de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació)
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Data d’inici: Febrer de 2024.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar per correu electrònic a (jobs@ifae.es ), indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2023/32_COSMOLOGIA) amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna.

L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de cinc candidats basada en la documentació rebuda. Per qualsevol dubte que pugui sorgir poden adreçar-se a Cristobal Padilla (padilla@ifae.es ).

D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Termini de presentació: Des de la publicació d’aquesta oferta fins el 18/01/2024.

Finançament:

Aquest contracte està finançat amb fons de la Agència Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència e Innovació a través del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència d’ajudes a Projectes de Generació de Coneixement 2021, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023. (PID2021-123012NB-C41/ AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE títol: COSMOLOGY AND FUNDAMENTAL PHYSICS WITH EXTRAGALACTIC SURVEYS (COSMOFUN), dedicació: 100%)