Open Position Anunci d’una plaça de tècnic(a) de gestió per a l’àrea jurídica

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE-2024/17-Administració

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies, tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre la plaça:

Les principals funcions de la plaça anunciada, que s’inscriurà en l’àrea jurídica de l’IFAE són, de manera enunciativa però no exhaustiva:

 • Organitzar, coordinar i assegurar el bon funcionament del Departament Jurídic i del seu personal per a l’assoliment dels seus objectius.
 • Elaboració, redacció, revisió i negociació de tota mena de contractes i acords relacionats amb les activitats nacionals e internacionals de l’IFAE.
 • Redacció, revisió i correcció de convenis a formalitzar amb altres entitats.
 • Preparació i seguiment de la documentació administrativa dels procediments de licitació, tant com a poder adjudicador com a licitador.
 • Elaboració e implementació de procediments i protocols interns de l’IFAE.
 • Qualsevol altra tasca de naturalesa jurídica que li siguin encomanades des de les diferents departaments de l’IFAE.
 • Gestió de les Assegurances.
 • Gestió del patrimoni.
 • Recolzament pel bon funcionament del Reglament general de protecció de dades (RGPD) de 27 d’abril de 2016.
 • Altres tasques necessàries relacionades amb l’Àrea Jurídica.

Requisits dels candidats:

 • Titulació universitària (llicenciatura/grau) en Dret, Empresarials, ADE, o similar.
 • Experiència mínima de 2 anys en entitats públiques del sistema català de recerca.
 • Experiència mínima de dos anys realitzant les funcions a desenvolupar.
 • Coneixement de les eines relacionades amb el procediment de compra públic: Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP), Sobre Digital (eina de licitació pública de la PSCP) i Plataforma de Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
 • Capacitat per treballar amb l’entorn en català, castellà (nivell alt en ambdós) i en anglès (nivell mig-alt).

Valoració de les candidatures:

Les candidatures que compleixin amb els requisits anteriors es valoraran amb els següents criteris:

 • Experiència en entitats del sector públic català de recerca i/o innovació desenvolupant tasques amb funcions anàlogues a les d’aquesta plaça (fins a 70 punts).
 • Formació específica addicional, rellevant per a les funcions a desenvolupar (fins a 15 punts).
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, negociadora i de síntesi, de lideratge, comunicativa i capaç de gestionar diversos projectes al mateix temps (fins a 15 punts).

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana) de dilluns a divendres. Amb possibilitats de teletreballar un dia per setmana.
 • Categoria professional: Tècnic/a de gestió, nivell 2.
 • Retribució: d’acord amb l’escala salarial del consorci i la qualificació dels candidats.
 • Contracte indefinit, amb un període prova de sis mesos, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 de l’IFAE.
 • Data d’incorporació: immediata.

Procés de selecció:

Les persones que hi estiguin interessades hauran de fer arribar a jobs@ifae.es un correu electrònic, indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE-2024/17-Administració), amb un currículum actualitzat i una carta de motivació, així com aquella altra documentació que considerin escaient. L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 05/05/2024 a les 23:59h. Per qualsevol dubte poden adreçar-se a Ijlal El Kouraichi (rrhh@ifae.es ) indicant la referència de la plaça (IFAE-2024/17-Administració) com a assumpte del missatge.
Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes d’acord amb els criteris indicats en aquest anunci i resoldrà una proposta d’adjudicació en un termini no superior als 20 dies a comptar a partir de la data límit per presentar sol·licituds.
D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona). L’IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.