DECam Full Plane

IFAE Careers

Scholarships Information

Priorització beques predoctorals FI 2024

En relació a la convocatòria de beques predoctorals FI 2024 de l’AGAUR, la llista de priorització dels sol·licitants es pot consultar en aquest document

Criteris FI 2024

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2024. Podeu consultar aquest document

 1. Nota de l’expedient acadèmic de la persona investigadora candidata (4 punts)
 2. Valoració de l’entorn formatiu i de recerca on s’integrarà la persona candidata (3 punts): L’entorn formatiu i de recerca on s’integrarà la persona candidata, serà avaluat per la Direcció del l’IFAE, segons els següents criteris (mèrits dels últims 5 anys):
 • Qualitat de les publicacions del grup (1 punt).
 • Capacitat de lideratge del grup de recerca (participació en projectes competitius sobretot els liderats per membres del grup de recerca, posicions de lideratge en comitès dels membres del grup, …) (1 punt).
 • Capacitat formativa del grup de recerca (experiència del grup dirigint tesis doctorals) (1 punt).
 1. Adequació de la proposta a la política científica definida per l’entitat d’adscripció (3 punts): La política científica del centre, tindrà en particular consideració, potenciar les següents línies de recerca de manera prioritària:
 • Línia de recerca de COSMOLOGIA
 • Línia de recerca GAMMA –RAY
 • Línia de recerca VIRGO/ET
 • Línia de recerca THEORY Aquestes quatre línies rebran entre 2 i 3 punts. La resta de línies de recerca de l’IFAE, queden prioritzades darrera d’aquestes tres i rebran un màxim de 2 punts. L’Avaluació de la línia de recerca es basarà en els mèrits acumulats tals com el finançament competitiu del grup (1 punt línia prioritària/0.5 punt resta de línies de recerca) , la coordinació de projectes (sobretot Europeus)(1 punt línia prioritària/0.5 punt resta de línies de recerca) i el nombre de becaris predoctorals i postdoctorals que formen el grup (2 punts línia prioritària/1 punt resta de línies de recerca).

Priorització beques predoctorals FI 2023

En relació a la convocatòria de beques predoctorals FI 2023 de l’AGAUR, la llista de priorització dels sol·licitants es pot consultar en aquest document

Criteris FI 2023

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2023. Podeu consultar aquest document

 1. Nota de l’expedient acadèmic de la persona investigadora candidata (4 punts)
 2. Valoració de l’entorn formatiu I de recerca on s’integrarà la persona candidata (3 punts): L’entorn formatiu i de recerca on s’integrarà la persona candidata, serà avaluat per la Direcció del l’IFAE, segons els següents criteris (mèrits dels últims 5 anys):
 • Qualitat de les publicacions del grup (1 punt).
 • Capacitat de lideratge del grup de recerca (participació en projectes competitius sobretot els liderats per membres del grup de recerca, posicions de lideratge en comitès dels membres del grup, …) (1 punt).
 • Capacitat formativa del grup de recerca (experiència del grup dirigint tesis doctorals) (1 punt).
 1. Adequació de la proposta a la política científica definida per l’entitat d’adscripció (3 punts): La política científica del centre, tindrà en particular consideració, potenciar les següents línies de recerca de manera prioritària:
 • Línia de recerca ATLAS
 • Línia de recerca de COSMOLOGIA
 • Línia de recerca GAMMA –RAY Aquestes tres línies rebran entre 2 i 3 punts. La resta de línies de recerca de l’IFAE, queden prioritzades darrera d’aquestes tres i rebran un màxim de 2 punts.

Priorització beques predoctorals FI 2022

En relació a la convocatòria de beques predoctorals FI 2022 de l’AGAUR, la llista de priorització dels sol·licitants es pot consultar en aquest document

Criteris FI 2022

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2022

 1. Nota expedient acadèmic: N/A
 2. Avaluació del grup de recerca on s’integra el sol·licitant de l’ajut: 3 punts

Els 3 punts corresponen a la valoració científico-tècnica del grup receptor:

 • 1 punts corresponen a les publicacions del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

Entre les línies prioritàries, es troben l’estudi d’ones gravitacionals, la física de partícules en col·lisionadors i la física de les oscil·lacions de neutrins. Aquestes tres línies rebran entre 2 i 3 punts. Les altres línies de recerca de l’IFAE, queden prioritzades darrera d’aquestes tres i rebran un màxim de 2 punts.

Criteris FI 2021

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2021

 1. Nota expedient acadèmic: N/A
 2. Avaluació del grup de recerca on s’integra el sol·licitant de l’ajut: 3 punts

Els 3 punts corresponen a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor:

 • 1 punts corresponen a les publicacions del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

La política científica de l’IFAE dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys. Entre les línies prioritàries, es troben la física teòrica, la computació quàntica i l’estudi d’ones gravitacionals.

Priorització beques predoctorals FI 2020 de l’AGAUR

En relació a la convocatòria de beques predoctorals FI 2020 de l’AGAUR, la llista de priorització dels sol·licitants és la següent:

 1. Fabian Zwiehoff, Puntuació 8,823

Criteris FI 2020

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2020

 1. Nota expedient acadèmic: N/A
 2. Avaluació del grup de recerca on s’integra el sol·licitant de l’ajut: 3 punts

Els 3 punts corresponen a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor:

 • 1 punts corresponen a les publicacions del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

La política científica de l’IFAE dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys.

Priorització beques predoctorals FI 2018 de l’AGAUR

En relació a la convocatòria de beques predoctorals FI 2018 de l’AGAUR, la llista de priorització dels sol·licitants és la següent:

 1. Alexis Menéndez Vázquez
 2. Christos Karathanasis
 3. Adrian Salvador Salas
 4. Camilo Alejandro Rojas Pacheco

Criteris FI 2019

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2019

 • Nota expedient acadèmic: 3 punts
 • Avaluació del grup de recerca on s’integra el sol·licitant de l’ajut: 4 punts

Els 4 punts corresponen a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor:

 • 2 punts corresponen a les publicacions del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup
 • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

La política científica de l’IFAE dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys. En aquest sentit, hi ha línies de recerca que creiem que és més necessari que es desenvolupin en aquests anys que no pas d’altres. Una de les línies prioritàries és la línia d’Ones Gravitatòries. Es donaran els 3 punts només als candidats de les línies considerades més prioritàries.

Criteris FI 2018

Criteris de priorització utilitzats en l’avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l’any 2018

 • Nota expedient acadèmic: 3 punts

 • Avaluació del grup de recerca on s’integra el sol·licitant de l’ajut: 4 punts

 • 2 punts corresponen a les publicacions del grup

 • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup

 • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

La política de l’IFAE dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys. En aquest sentit hi ha línies de recerca que creiem que és més necessari que es desenvolupin aquests anys que no pas d’altres. Es donaran els 3 punts només als candidats de les línies considerades més prioritàries.

Criteris Avaluació i selecció FI

D’acord amb els mecanismes i criteris establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent, les sol·licituds de nova concessió s’han prioritzat sobre la base dels criteris següents:

 • Un 30% que es correspon amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la llicenciatura de la persona candidata, mèrits i adequació del seu CV amb el projecte a realitzar.
 • Un 40% correspon a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor, es té en compte les publicacions i la capacitat de lideratge del grup així com la seva capacitat formativa.
 • Un 30% correspon a la política científica de l’IFAE, en la qual es dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys.

La priorització de les persones candidates s’estableix segons la puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors.